Cloud Server

เลือกรอบการชำระเงิน

ตั้งค่าบริการ

Hostname: เช่น server1.yourdomain.com

ตัวเลือกเพิ่มเติม

CPU Core
2
Memory
4
GB
SSD Storage
10
GB
Control Panel

ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น

Operating System
* Ubuntu ไม่สามารถติดตั้ง Control Panel Directadmin ได้

สรุปรายการ

VPS - Cloud Server
Cloud Server฿ THB
» CPU Core: ฿ THB
» Memory: GB฿ THB
» Harddisk: GB฿ THB
» Control Panel: ฿ THB
:฿ THB
ยอดชำระวันนี้: ฿ THB


 

 

 

ขอบเขตการให้บริการ และข้อกำหนดการใช้บริการ Cloud Server